8 març, 2021
Migrar a cloud serà inevitable

Migrar a cloud serà inevitable, escull la millor manera de fer-ho

Fer el salt al núvol ha deixat de ser un pas important cap a la transformació digital per convertir-se en una necessitat en les empreses que vulguin assolir el nivell de flexibilitat, agilitat i competitivitat necessari per créixer i complir els seus objectius.

Un projecte de migració al núvol s’ha de dur a terme de forma planificada per poder realitzar-lo de manera correcta i segura, obtenint el màxim valor possible en realitzar el canvi.

Per què migrar a cloud

La migració cloud és imperatiu per a qualsevol negoci en l’actualitat perquè aporta nombrosos beneficis. Les principals raons per fer una migració dels sistemes, processos i dades d’una empresa al núvol són:

  • Flexibilitat i mobilitat. El treball en cloud aporta a l’empresa un major nivell de flexibilitat per adaptar-se als clients i per poder aprofitar les oportunitats de mercat. Incrementar la mobilitat dels treballadors, facilitar el teletreball i permetre l’accés a sistemes i dades les 24 hores i des de qualsevol dispositiu, suposen un gran avantatge competitiu.
  • Reducció de costos. Amb els serveis en el núvol, l’empresa paga per ús i no ha de realitzar inversions o despeses en manteniment, compra de hardware o adquisició de llicències, entre d’altres.
  • Escalabilitat. Els serveis cloud permeten que l’empresa estigui preparada per créixer en qualsevol moment. Amb el cloud computing es poden augmentar els recursos necessaris de forma ràpida i efectiva, adequant-se a les necessitats del negoci en qualsevol moment.
  • Seguretat. La ciberseguretat és una de les àrees més importants en qualsevol empresa de l’actualitat per poder garantir el bon funcionament dels seus sistemes i protegir la privacitat i integritat de les seves dades. Els serveis en el núvol es caracteritzen per aportar un alt grau de seguretat i aportar mesures com còpies de seguretat, encriptació de dades i autenticació en dos passos, entre altres mesures de seguretat.

Com preparar el teu projecte, migració al núvol

Abans de començar una migració cloud, cal tenir clars quins són els objectius que es persegueixen amb aquesta. En primer lloc, fer el salt al núvol té com a meta principal millorar l’eficiència i solidesa dels sistemes TI del negoci. Com a objectiu secundari, però molt important, es troba l’agilitat del negoci; és a dir, fer que els diferents processos i tasques pròpies de l’empresa es realitzin més ràpids, i que, davant de qualsevol nova tasca o desafiament, el negoci pugui afrontar-lo de forma àgil.

Les plataformes IaaS permeten aprovisionar molt més ràpid la infraestructura necessària per al funcionament del negoci, i amb les solucions PAAS i SaaS es poden implementar noves solucions per a utilitzar de forma immediata.

Com migrar a cloud de la manera correcta

Una migració al núvol no és un procés immediat que es pugui implementar de la nit al dia sense realitzar un estudi previ i establir una estratègia de canvi apropiada a les característiques i necessitats de cada empresa.

Per realitzar una migració cloud correcta i obtenir uns resultats òptims s’han de tenir en compte una sèrie de factors:

Planificació de l’estratègia de migració cloud

Conèixer a fons l’empresa i quins són els seus punts forts i debilitats és fonamental per poder dur a terme un procés de canvi a la feina en el núvol. S’ha de realitzar un estudi dels processos i tasques que es duen a terme en el negoci per poder establir una estratègia adequada de migració cloud. Aquesta estratègia ha de tenir en compte dos punts importants:

  • Prioritzar la migració. La migració s’ha de fer de manera escalada, prioritzant aquells processos que aportin més valor després del canvi.
  • Migració de dades al núvol. La informació és potser el recurs més important de les empreses avui en dia, de manera que cal prestar especial atenció a la migració de les dades cap al cloud (establir una arquitectura de dades per garantir la seva disponibilitat i implementar sistemes de protecció per garantir la seva integritat i privacitat, són dues mesures essencials per treballar amb les dades en el núvol).

Alinear la migració amb els objectius de l’empresa

Els objectius de la migració han d’anar alineats amb els de l’empresa. Si la migració es realitza sense tenir en compte les metes principals del negoci s’estarà fent un canvi només impulsat per les TI, i no s’obtindrà el valor desitjat després del procés de migració.

Formació del personal

La migració al núvol suposa un canvi en com es faran les coses a l’empresa (ús de noves eines i plataformes, canvi en les formes d’abordar les tasques, diferents canals de comunicació, etc.). Aquesta transformació implica la necessitat que els treballadors es capacitin perquè puguin adaptar-se als nous serveis i sistemes implementats.

La seguretat des del minut 1

La seguretat ha de ser un dels pilars en què se sustenti el procés de migracióImplementar i modificar polítiques de seguretat, definir els controls necessaris pel que fa a aplicacions i plataformes, automatitzacions de seguretat, etc.

L’elecció del proveïdor cloud és la clau

La clau per aconseguir que el procés de migració al núvol es realitzi de forma reeixida es troba en l’elecció del proveïdor cloud adequat. Triar un soci adequat és bàsic per poder planificar l’estratègia correcta, poder prioritzar la migració de tasques i executar el procés de migració de forma òptima, fent un seguiment exhaustiu de tot el procés per garantir el seu èxit.

Una transició segura al núvol requereix la participació de socis amb experiència per evitar així caure en els errors habituals que es produeixen en les migracions cloud.

Les empreses es troben en una situació on la migració cloud és una urgència. La millora en l’eficiència i agilitat dels processos, i disposar d’un control dels sistemes TI per al seu correcte funcionament, són dues necessitats bàsiques per poder ser més productius i poder lluitar en un mercat globalitzat i amb un alt nivell competitiu, on els clients s’han convertit en el centre del negoci, i demanen serveis de més qualitat i amb un lliurament immediat.

 

 

 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos