23 novembre, 2021
rol_CIO

Quin hauria de ser el rol d'un CIO

Les empreses actuals tenen una gran dependència de les tecnologies de la informació, afectant les mateixes a totes les seves àrees de negocis. En aquest entorn sorgeixen nous perfils i rols relacionats amb la gestió dels recursos TI, sent alguns d’ells càrrecs imprescindibles perquè una empresa pugui estar preparada per competir i diferenciar-se de la competència.

Les funcions d’un CIO, per exemple, són fonamentals per adaptar una empresa a les noves tecnologies, alineant els objectius i estratègies de la mateixa amb els sistemes i infraestructures necessàries.

Què és un CIO a una empresa

El director de tecnologies o CIO (Chief Information Officer) és un rol que té la responsabilitat en tot el relacionat amb els sistemes i processos tecnològics de l’empresa, encarregant-se d’adaptar el negoci a les noves tecnologies.

Un CIO s’encarrega d’avaluar les necessitats d’una empresa en relació amb l’ús de tecnologies, proposant a la gerència o direcció la implantació de les més interessants per aconseguir els objectius fixats.

Quines característiques ha de tenir un CIO

El professional que treballi com a director de tecnologies d’una empresa ha de disposar d’una formació multidisciplinària i d’experiència d’organització i gestió de TI. Entre les seves principals característiques tenim:

  • Dots de comunicació a diferents nivells.
  • Capacitat de liderar persones i equips.
  • Disposició per un aprenentatge continu que li permeti estar al dia en les últimes tecnologies.
  • Flexibilitat per adaptar-se a nous models de negoci i a implementar noves solucions tecnològiques.
  • Visió estratègica per alinear les tecnologies amb els objectius comercials de l’empresa.
  • Habilitats per coordinar i gestionar equips de treball, i per a relacionar-se de manera eficient amb agents externs (com a proveïdors de serveis).
  • Capacitat de planificació.
  • Habilitats de gestió financera per poder abordar assumptes importants com a inversions en tecnologia, costos de manteniment, i similars.

Quines són les funcions d’un CIO

El CIO té un rol important en l’empresa actual, treballant al costat del CEO perquè els actius TI estiguin disponibles i funcionant de manera eficient.

La responsabilitat del CIO és molt gran perquè ha d’assegurar-se que l’empresa utilitzi les últimes tecnologies perquè pugui beneficiar-se de tots els seus avantatges. Dins dels principals rols que exerceix un CIO podem destacar:

Potenciar la innovació

Una de les principals funcions d’un CIO és la de potenciar la innovació tecnològica en l’empresa, avaluant i seleccionant les millors tecnologies que puguin agilitar els diferents processos i tasques que es duen a terme.

El CIO proposa a la direcció de l’empresa i al CEO aquelles noves tecnologies que poden beneficiar a l’empresa, tant en el curt, com en el mitjà i llarg termini (visió de futur). 

Per aconseguir l’aprovació necessària per implementar els nous actius TI, ha de mostrar el valor afegit i els beneficis que ofereixen. Moltes d’aquestes inversions poden ser realment altes pel que el seu paper és el de convèncer a l’organització perquè puguin veure tots els avantatges que obtindrien.

Transmetre el coneixement

El CIO és el responsable de motivar, capacitar i transmetre el coneixement sobre les noves tecnologies en l’empresa a tots els nivells. El seu coneixement estratègic del negoci li serveix per a involucrar a altres treballadors i responsables de TI en els objectius de l’empresa, facilitant la implantació de qualsevol nova tecnologia o servei.

En una transformació digital o la implantació de noves tecnologies és imprescindible superar amb les barreres i inconvenients que presenta el personal quan es fan canvis en els seus processos i tasques diàries. El CIO és l’encarregat de trencar amb aquests obstacles comunicant de manera eficient i comprensible els beneficis i avantatges als treballadors, facilitant-los també els recursos i formació necessària.

Participar en el disseny d’estratègies

El CIO va més enllà de la gestió dels recursos TI de l’empresa, és un càrrec estretament lligat a la direcció de l’empresa, que participa en el disseny de les estratègies que es duran a terme per a aconseguir els objectius.

El CIO facilitarà que es prenguin millors decisions a nivell executiu en proporcionar una visió real i actualitzada sobre les noves tecnologies de la informació. La seva experiència i coneixements ajudarà la gerència de les empreses a visualitzar els beneficis que s’obtindran amb la implantació de noves tecnologies.

Garantir la seguretat de la informació i els sistemes

En l’actualitat, la ciberseguretat és un dels punts més importants per qualsevol empresa. Els equips i sistemes informàtics han de comptar amb les polítiques, eines i protocols de seguretat necessaris que garanteixin la seva seguretat, sent el CIO el seu màxim responsable.

El CIO ha d’integrar el concepte de seguretat en totes les àrees de l’empresa, facilitar la formació del personal en relació amb la ciberseguretat, seleccionar les eines i dispositius de seguretat apropiats, i dissenyar un pla de monitoratge i acció proactiva que permeti evitar atacs informàtics o minimitzar les seves conseqüències.

Rendibilitat de les noves tecnologies

El rol del CIO ha de posseir formació i coneixements econòmics i financers perquè una de les seves funcions és la de rendibilitzar la inversió i ús de les noves tecnologies. El CIO ha de prendre decisions relacionades amb les tecnologies de la informació que garanteixin un bon ROI (retorn de la inversió).

En el passat, les decisions relacionades amb la tecnologia es feien per part dels directors de TI des d’un punt de vista tècnic i funcional. Avui dia el CIO ha d’afegir el component financer per avaluar si una tecnologia és rendible per l’empresa en el pla econòmic.

Hem parlat de CIO, què és i quines són les seves principals funcions dins d’una empresa. Els CIO estan jugant ja, un rol fonamental dins de les empreses més reeixides del mercat. Alinear les tecnologies de la informació amb els objectius i estratègies de l’empresa és fonamental per obtenir els millors resultats, incrementar la productivitat i ser més competitius en el mercat actual, i és en aquest entorn on el CIO juga un paper clau.

El CIO és un rol pròxim a la direcció de l’empresa que els aporta el seu coneixement i experiència per facilitar la presa de decisions a l’hora d’implementar i invertir en recursos TI.

Prenem un cafè?

Quedem per xerrar i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos