27 abril, 2023
Site Reliability Engineering (SRE)

Què és Site Reliability Engineering (SRE)

Què és SRE? 

SRE (Site Reliability Engineering) és un enfocament de gestió d’IT centrat en la fiabilitat i l’estabilitat dels sistemes informàtics, perquè sempre estiguin disponibles d’una manera segura i eficient. 

SRE és una disciplina relativament nova, que va sorgir dins de Google fa més de deu anys. Des de llavors, moltes empreses han adoptat aquesta pràctica per millorar la seva gestió IT. 

Una de les millores més importants que comporta l’adopció de SRE és la reducció de les interrupcions dels serveis. Els equips de SRE treballen per identificar i solucionar problemes abans que afectin els usuaris. Això implica la implementació de pràctiques de monitoratge i alertes, la realització de proves de càrrega i l’establiment de processos de gestió de canvis per garantir la màxima disponibilitat. 

No obstant, l’adopció de SRE també implica canvis importants en la cultura i les pràctiques de l’organització. Per tal de garantir una bona gestió de la fiabilitat, els equips de SRE han de tenir un enfocament proactiu i orientat a la prevenció de problemes. A més, els equips de SRE han de ser capaços d’adaptar-se ràpid als canvis constants del món de la tecnologia. 

En resum, SRE és una pràctica de gestió IT que ajuda a garantir la fiabilitat i l’estabilitat dels sistemes informàtics. L’adopció de SRE comporta moltes millores, com ara la reducció de les interrupcions dels serveis i la millora de la col·laboració entre els equips de l’organització. No obstant, també implica canvis importants en la cultura i les pràctiques de l’organització, que han de ser capaços d’adaptar-se als canvis constants en el món de la tecnologia. 

En què es diferencia de la gestió tradicional de sistemes? 

La gestió tradicional de sistemes informàtics se centra principalment en la instal·lació, configuració i manteniment dels sistemes. Els professionals solen centrar-se en la disponibilitat dels sistemes, en la seva capacitat de processament i en la seva escalabilitat. Això es fa a través d’un enfocament reactiu, on l’equip de suport s’ocupa de les incidències i les resolucions dels problemes després que hagin succeït. 

En canvi, el SRE pren un enfocament proactiu, identificant i solucionant problemes abans que afectin els usuaris. Per fer això, es defineix uns objectius de disponibilitat i la mesura dels indicadors de rendiment i s’implementen pràctiques com ara la monitorització i les alertes proactives. 

Els equips de SRE treballen estretament amb els desenvolupadors i altres professionals de la companyia per garantir que els sistemes informàtics es desenvolupin i es mantinguin de manera fiable, segura i eficient. Això implica establir processos de comunicació clars i ben definits, i treballar en equip per solucionar els problemes, de manera que també ajuda a millorar la col·laboració entre els diferents equips de l’organització.  Això implica un enfocament més col·laboratiu i integrat que la gestió tradicional de sistemes. 

Així doncs, la gestió tradicional de sistemes se centra en la disponibilitat i el rendiment dels sistemes de forma reactiva, mentre que SRE es centra en la fiabilitat i l’estabilitat dels sistemes de forma proactiva. 

Quina es la interacció de l’equip SRE amb els desenvolupadors? 

Els desenvolupadors són els responsables de crear i mantenir les aplicacions i els sistemes informàtics. En molts casos, aquests sistemes estan dissenyats per satisfer les necessitats funcionals dels usuaris, però poden no estar optimitzats per a la fiabilitat, la seguretat i l’estabilitat a llarg termini. Per aquest motiu, els equips de SRE treballen estretament amb els desenvolupadors per tal de que tot funciona correctament i prevenir qualsevol possible incidència. 

Entre els dos equips, implementen les pràctiques que assegurin la fiabilitat i l’estabilitat dels sistemes. Això inclou la revisió dels codis per garantir que els sistemes siguin resilients i estables, la definició de les polítiques de gestió de canvis per minimitzar el risc de les interrupcions del servei, i la implementació de pràctiques d’automatització per garantir que els processos de desplegament i manteniment siguin eficients i segurs. 

En resum, els equips de SRE i els desenvolupadors treballen units per garantir que els sistemes informàtics es desenvolupin i es mantinguin de manera fiable i segura. Això implica un enfocament col·laboratiu i integrat, on els dos grups treballen plegats per aconseguir un únic objectiu comú. 

Prenem un cafè?

Quedem per xerrar i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos