AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei15/1999 del 13 de desembre sobre la Proteccióde Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil ILIMIT COMUNICACIONS, S.L., CIF: B-61930814, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32150, Foli 108, Fulla Nº B-208546, Inscripció 1. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.ilimit.cat, www.ilimit.com, www.ilimit.net i www.ilimit.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ILIMIT COMUNICACIONS, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. o a tercers.

ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet d’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts e informació de les pàgines d’Internet d’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici  de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel  contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ILIMIT COMUNICACIONS, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ILIMIT COMUNICACIONS, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d´ exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C/ VOLTA, 1 5È – 08224 TERRASSA (BARCELONA) o be, enviar un correu electrònic a [email protected]

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ILIMIT COMUNICACIONS, S.L., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic [email protected], manifestant la seva voluntat.

Normes de Comportament del BLOG

Si vols participar als nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. Al participar als blogs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difoses a través d’ells, garantint a ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. la total indemnitat enfront de qualsevol reclamació que pugui plantejar-te-li per aquests conceptes.

En el cas de que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que es el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs.

I s’eximeix a ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. de qualsevol reclamació de tercers que es planteges per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de  publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4.- ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web conforme als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. no és responsable d’allò publicat als blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web,  podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement d’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L., a través del correu electrònic [email protected]indicant a la referència del assumpte “moderació de blogs”, perquè ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per l’usuari dels blogs de la web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. no confereix a l´ adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se l’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a ILIMIT COMUNICACIONS, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió enla Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. es reserva la facultat de modificar,  suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ILIMIT COMUNICACIONS, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable  de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o dela Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’ accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web d’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L.  Els drets de Propietat Intel·lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ILIMIT COMUNICACIONS, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ ILIMIT COMUNICACIONS, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen perla Legislacióespanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació dela Lleide Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.