19 juliol, 2021
auditoria_informatica

Com fer una auditoria informàtica

Un dels assumptes que més preocupa a les empreses avui són les vulnerabilitats dels seus sistemes i els riscos als quals s’exposen per aquestes. Realitzant una auditoria de seguretat informàtica s’identifiquen els principals punts febles en la seguretat dels sistemes informàtics de l’empresa, permetent prendre mesures per eliminar-los, o almenys, minimitzar les possibles conseqüències.

L’auditoria informàtica és un concepte molt estès entre totes les empreses d’avui dia, és igual quina sigui la seva grandària o sector. La gran dependència de qualsevol negoci dels seus sistemes informàtics i de l’accés a internet per a realitzar els seus processos, fan necessària la realització d’auditories informàtiques periòdiques per poder garantir la protecció i seguretat de la seva informació i sistemes.

Què és una auditoria informàtica

Una auditoria informàtica és un procés d’anàlisi sobre els recursos TI d’una empresa amb l’objectiu d’avaluar el seu estat i el nivell de seguretat existent. En una auditoria informàtica s’identifiquen les vulnerabilitats que té una empresa i els incompliments de les polítiques de seguretat, amb l’objectiu de corregir-los i incrementar el nivell de protecció i seguretat de tota l’organització.

El caràcter preventiu d’una auditoria informàtica permet evitar riscos i esmorteir les greus conseqüències dels mateixos (fins i tot la interrupció de l’activitat de l’empresa). Es tracta d’un procés proactiu on s’analitza i actua amb l’objectiu d’implementar canvis que incrementin la seguretat dels sistemes informàtics de l’empresa.

Una auditoria informàtica de seguretat pot realitzar-se de manera interna si l’empresa compta amb el personal qualificat. L’habitual és contractar una empresa externa especialitzada que pugui realitzar aquest control i millora, garantint els millors resultats.

Avantatges de realitzar una auditoria informàtica

Els principals beneficis que s’obtenen en realitzar una auditoria informàtica són:

 • Optimitza els sistemes informàtics de l’empresa.
 • Elimina vulnerabilitats i redueix de manera notable els riscos als quals s’exposen els sistemes informàtics.
 • Permet actuar abans que passi un incident que vulneri la seguretat.
 • Marca un camí clar d’actuació en cas de patir un incident de seguretat per reduir el seu impacte.
 • Actualitza i optimitza les polítiques i procediments de seguretat informàtica.
 • Evita multes o sancions per incompliments de les lleis i normatives de protecció de dades espanyola i europea.
 • Altres avantatges: reducció de costos (millor ús dels recursos), millorar el flux de treball, permetre el teletreball segur, projecció d’una millor imatge empresarial o millorar les relacions i seguretat interna.
 
 

Com realitzar una auditoria informàtica

A continuació, veurem les diferents fases que són necessàries per a poder realitzar una auditoria informàtica de seguretat en una empresa.

Planificació inicial

El primer pas d’una auditoria de seguretat és realitzar un estudi de la situació actual del negoci en relació amb els seus sistemes informàtics i la seguretat. És necessari realitzar una fotografia inicial de tots els recursos TI i de les polítiques de seguretat que se segueixen en el negoci. També s’ha de conèixer la formació dels treballadors en relació amb la seguretat i el nivell de compliment en protecció de dades.

Amb aquesta informació es poden establir els objectius necessaris per planificar el procés de l’auditoria i el seu temps d’execució (conèixer els recursos tècnics i humans necessaris per realitzar-la).

Anàlisi de riscos i amenaces

El següent pas de l’auditoria és el d’elaborar una anàlisi profunda i precisa dels riscos i amenaces als quals està exposada l’empresa. És necessari identificar les vulnerabilitats i el nivell d’amenaça al qual es troben exposats, així com avaluar les conseqüències d’aquests.

Els principals punts que han d’analitzar-se durant aquesta fase de l’auditoria són:

 • Anàlisi de seguretat de hardware, software i xarxa.
 • Compliment de les polítiques i procediments de seguretat informàtica.
 • Compliment de les normatives en ciberseguretat i protecció de dades.
 • Anàlisi de la formació del personal en seguretat informàtica.
 • Anàlisi dels protocols d’actuació en ciberseguretat.

Definir les solucions necessàries

Realitzant una classificació de cadascun dels riscos identificats en la fase anterior, i tenint en compte les conseqüències d’aquests, s’han de proposar solucions per eliminar-los o mitigar les seves conseqüències. A més, s’ha d’establir una prioritat d’implementació dels canvis per procedir primer amb els de pitjors conseqüències per a l’empresa.

En aquesta fase es defineixen les diferents mesures a prendre, el temps necessari per fer-lo, el seu cost, etc. També s’han d’establir o actualitzar els protocols a seguir enfront dels riscos detectats per poder controlar-los, eliminar-los, assumir-los, o fins i tot compartir-los amb experts externs davant la impossibilitat d’afrontar-los.

Implantar els canvis necessaris

Una vegada definides les actuacions a realitzar per optimitzar els sistemes informàtics de l’empresa per incrementar el seu nivell de seguretat, s’han d’implementar segons el calendari prèviament definit.

Aquests canvis poden incloure modificacions en les polítiques de seguretat, impartir formació específica al personal, instal·lació de software de seguretat, actualització de hardware obsolet o inadequat, implantar noves mesures de seguretat de xarxa o adoptar noves tecnologies, entre altres.

Monitorar i avaluar els resultats

Finalment, és necessari monitorar tot el procés per poder avaluar els resultats i poder realitzar modificacions i ajustos si no s’estan aconseguint els objectius. 

En aquesta fase també s’ha d’establir un sistema de control que permeti detectar fallades i garantir que se segueixen tots els protocols i procediments de seguretat.

Una auditoria informàtica realitzada a una empresa li permet conèixer quina és la seva situació actual respecte a la ciberseguretat i a la protecció de dades, definir una línia d’actuació per implementar els canvis necessaris i implementar les modificacions i actualitzacions necessàries per protegir els seus sistemes informàtics.

Les auditories de seguretat informàtica són una prioritat per les empreses en l’actualitat, on hi ha una gran dependència de la tecnologia i internet en la majoria dels processos del seu negoci. 

Aquest tipus d’auditories no són processos estàtics, sinó tasques que s’han de monitorar i actualitzar al llarg del temps per poder garantir sempre la major protecció i fomentar una filosofia de millora contínua quant a seguretat informàtica i protecció de dades.

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos