28 abril, 2020
Base de datos SQL vs NoSQL

Base de dades SQL vs. NoSQL: diferències, avantatges i mites 

L’ús de bases de dades relacionals està molt estès, sent el sistema més utilitzat en el programari professional, educatiu i comercial. No obstant això, les bases de dades no relacionals estan començant a destacar per molts dels seus avantatges que s’adapten a les exigències de la metodologia DevOps de lliurament ràpid i continu de serveis.  

A continuació, parlarem de SQL vs. NoSQL, és a dir, de què és una base de dades SQL i No SQL, quins són els seus avantatges, en què es diferencien, i quan és convenient utilitzar l’una o l’altra. 

Què és una base de dades SQL 

Una base de dades SQL és una base de dades relacional, escrita en el llenguatge de consulta estructurat SQL (Structured Query Language). Una base de dades relacional és aquella que disposa d’una relació predefinida entre els seus elements, on cada registre pugui ser identificat de manera inequívoca. 

Avantatges de SQL 

Les bases de dades SQL disposen d’una sèrie d’avantatges que les han convertit en la mena de base de dades més utilitzada. Els principals avantatges són: 

• Disposa d’eines que permeten evitar la duplicitat de registres, garantint la integritat referencial (en eliminar-se un registre, s’eliminen tots els registres relacionats dependents del mateix). 

• Tenen un major suport, ja que fa molt temps que estan en el mercat (major comunitat, aplicacions i complements). 

• Atomicitat de la informació. Al fer qualsevol operació en la base de dades, si sorgeix algun problema, l’operació no es realitza. 

• Disposa d’un sistema estàndard ben definit (SQL) per a les operacions amb la base de dades, com a inserció, actualització o consultes. Aquest sistema és senzill de comprendre, ja que s’adapta al llenguatge comú. 

Què és una base de dades NoSQL 

Una base de dades NoSQL o Not Only SQL és una base de dades no relacional que no compta amb un identificador que relacioni un conjunt de dades amb un altre. En les bases de dades NoSQL la informació és organitzada generalment com a documents i no requereixen que les dades estiguin estructurades per a poder manipular-los. 

Avantatges de NoSQL 

Els principals avantatges de les bases de dades no relacionals NoSQL són: 

• Són bases de dades versàtils que permeten agregar informació o fer canvis en el sistema sense necessitat d’agregar configuracions extres. 

• Les bases de dades NoSQL open source no requereixen el pagament de llicència i no necessiten un hardware molt potent per a poder ser executades. 

• Suporten el creixement horitzontal, és a dir, en suportar estructures distribuïdes es poden instal·lar nous nodes operatius que balancegen la càrrega de treball. És més fàcil la seva expansió a causa d’aquest escalat horitzontal. 

• Permeten guardar dades de qualsevol mena, en qualsevol moment, sense requerir una verificació. 

• Realitzen consultes utilitzant JSON (Javascript Object Notation, format senzill d’intercanvi de text). 

Diferències entre SQL i NoSQL 

Existeixen moltes diferències entre aquests dos tipus de bases de dades. Vegem les mateixes tenint en compte diferents factors: 

• Rendiment. Les bases de dades NoSQL ofereixen un major rendiment que les SQL (necessiten menys recursos de hardware). 

• Fiabilitat. Les bases de dades relacionals SQL són més fiables que les NoSQL (si un procés té algun error, no es duu a terme). 

• Disponibilitat. Quant a la disponibilitat, totes dues alternatives són igual de vàlides. 

• Consistència. La consistència de les bases de dades NoSQL és pobra, en canvi les SQL són bases de dades molt consistents (la consistència és la capacitat de garantir la integritat de les dades). 

• Emmagatzematge. Les bases de dades SQL són indicades quan la quantitat de dades no són extremadament grans, mentre que les NoSQl són ideals per a manejar grans volums de dades. 

• Escalabilitat. Les bases de dades NoSQL són escalables pel que es poden augmentar la seva capacitat fàcilment, no obstant això, les SQL poden ser escalables, però amb un cost econòmic més elevat. Les bases de dades NoSQL utilitzen un escalat horitzontal (augmentar el nombre de servidors) mentre que les SQL utilitzen un escalat vertical (augmentar els recursos d’un servidor). 

Quan utilitzar SQL o NoSQL 

Triar el tipus de base de dades a utilitzar en un projecte és important, ja que influeix en el rendiment i en desenvolupament d’aquest. Decantar-se per una base de dades relacional o no relacional pot fer que un projecte es trobi amb problemes que impedeixin la seva correcta execució, afegeixin molt esforç o fins i tot augmenti els costos previstos. 

En quins casos utilitzar SQL 

Quan en un projecte el volum de les dades no tindrà un gran creixement, o aquest es realitzi de manera lenta, les bases de dades SQL. 

En projectes on el pic d’usuaris que accedeixin a la base de dades estigui previst, les bases de dades relacionals funcionen de manera òptima. 

Si les necessitats de processament de la base de dades requereixen un únic servidor, es poden utilitzar bases de dades SQL. 

En quins casos utilitzar NoSQL 

Si el creixement de la base de dades es realitza de manera ràpida, amb grans augments en poc temps, l’ideal és recórrer a bases de dades no relacionals NoSQL. 

Si l’accés a la base de dades pot sofrir pics alts i en múltiples ocasions, el millor és optar per NoSQL. 

Si les necessitats de processament no es poden prevenir, és millor utilitzar bases de dades NoSQL escalables (permeten expandir-se). 

NoSQL simplifica la base de dades DevOps 

La utilització d’una base de dades documental NoSQL simplifica la base de dades DevOps, ja que aporta una flexibilitat d’esquemes, permetent que els desenvolupadors accedeixin a una base de dades estructurades, semi estructurades i no estructurades, dinàmica (amb canvis constants). Els desenvolupadors poden operar directament sobre les dades amb JSON obtenint resultats immediats. 

L’aplicació desenvolupada no depèn d’un ORM (model de programació per a convertir objectes en un format que pugui emmagatzemar-se en una base de dades relacional) i només requereix una actualització del codi de l’aplicació davant qualsevol canvi de l’esquema de la base de dades. 

L’escalabilitat horitzontal permet ampliar la capacitat de la base de dades si es requereix en molt poc temps. Aquesta escalabilitat coincideix amb un dels objectius DevOps, d’adaptar-se de manera immediata a les necessitats dels projectes. 

Les bases de dades no relacionals NoSQL són una gran alternativa a les relacionals SQL per a molts projectes. Dins del context DevOps l’ús d’una base de dades documental NoSQL aporta rapidesa, escalabilitat, flexibilitat i senzillesa a la gestió la mateixa. 

 

 

 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos