18 setembre, 2020
Hosting dedicat

Beneficis i inconvenients del hosting dedicat

Quan s’afronta un projecte web, una de les decisions més importants és l’elecció del tipus d’allotjament que es contractarà. Existeixen molts proveïdors de hosting web que ofereixen diferents opcions d’allotjament en el mercat. L’allotjament compartit sol ser el més utilitzat, sobretot perquè és el que ofereix els preus més baixos i les seves condicions cobreixen les necessitats de la majoria de llocs web. No obstant això, moltes vegades no és el més apropiat per a uns certs projectes que necessiten una major capacitat dels servidors o disposar d’un major control de la seva configuració.

En aquest article veurem què és un servidor dedicat, quines són les seves principals característiques i avantatges, i per a quina mena de projectes és més apropiat contractar aquest hosting.

Un servidor dedicat és un ordinador o equip informàtic on l’ús exclusiu és contractat per un sol client per a l’allotjament del seu web, e-commerce o projecte web. Aquest client farà ús exclusiu del servidor, disposant de la possibilitat de configurar-lo segons les seves necessitats.

Els servidors dedicats solen estar instal·lats en data centers, sent l’atenció i la cura física de l’equip i de l’accés a la xarxa responsabilitat del proveïdor de serveis.

Característiques d’un servidor dedicat

Les principals característiques que defineixen un servidor dedicat són:

 • Són equips que es troben en data centers i que ofereixen la totalitat dels seus recursos a un únic client.
 • Són màquines que poden proporcionar una alta velocitat d’accés i gran capacitat d’emmagatzematge de processament, atès que els seus recursos són exclusius d’un sol client.
 • Solen comptar amb serveis d’atenció professional com monitoratge de disponibilitat i d’ús de recursos, segons les condicions de servidor contractat, com és el cas de Ilimit.
 • El manteniment físic del servidor, així com de les seves connexions està a càrrec de l’empresa proveïdora del servei.

Avantatges i desavantatges

Els principals avantatges que s’obtenen quan s’utilitza un hosting dedicat per a allotjar un lloc web són:

 • Control del servidor. Un servidor dedicat té un major grau de configuració per part del client que un servidor compartit. Les configuracions del servidor, les aplicacions instal·lades, i fins i tot el sistema operatiu, pot ser triat pel client, atorgant un major control sobre el hosting que en altres tipus d’allotjament.
 • Disponibilitat de tots els recursos. El principal benefici que s’obté en utilitzar un servidor dedicat per a allotjar una web és que tots els recursos de la màquina estan a la disposició d’aquesta. Aquests servidors poden contractar-se segons les necessitats del client, pel que es pot disposarà d’unes altes prestacions d’ús exclusiu.
 • Monitoratge. Aquests servidors solen disposar de monitoratge de disponibilitat i d’ús de recursos, la qual cosa permet conèixer quin és el seu rendiment, localitzar possibles colls d’ampolla, etc.
 • Increment de la seguretat. L’exclusivitat que ofereix un hosting dedicat està relacionada amb un increment en la seguretat, ja que no comparteix espai amb altres llocs web.
 • Escalabilitat vertical. En cas de necessitat aquest tipus de servidors poden augmentar els seus recursos, per exemple, instal·lant un nou disc dur o ampliant la memòria RAM.

L’allotjament web amb servidors dedicats també té alguns inconvenients com:

 • Alt preu respecte al hosting compartit. Sens dubte, el principal desavantatge d’aquesta mena d’allotjament és el seu alt cost econòmic, sobretot si es compara amb altres opcions com a servidors compartits. Això és pel fet que tota la despesa de manteniment del servidor recau en un únic client en comptes d’estar compartit entre varis.
 • Més complexos de gestionar. Moltes de les funcions, configuracions i manteniment d’un servidor compartit es realitzen per part de l’empresa proveïdora. No obstant això, en el hosting dedicat és necessari tenir majors coneixements en el maneig de servidors, ja que la configuració i gestió la realitza el client. La gestió i configuració de servidors dedicats requereix personal amb major coneixement tècnic perquè requereix optimitzacions de seguretat, maneig d’arxius i directoris, i altres funcions que només un professional en l’administració de sistema és capaç de realitzar.

Donat l’elevat cost d’aquesta mena de servidors, alguns proveïdors de serveis d’allotjament web estan oferint serveis d’administració de servidors dedicats d’empreses. Això vol dir que una empresa que disposi d’un servidor dedicat propi (sigui en premise o en el cloud) contracta al proveïdor el manteniment i administració (total o parcial) d’aquest servidor. Aquesta solució és interessant en els casos on disposar en l’empresa d’un equip tècnic no sigui possible (per qüestions econòmiques o tècniques).

Quan triar un servidor dedicat

Molts projectes web no necessiten les característiques d’un servidor dedicat i amb altres opcions més econòmiques és suficient per a complir amb les necessitats del seu lloc web.

Hi ha dos tipus de projectes on un servidor dedicat és la millor opció d’allotjament:

Gran flux de trànsit web

Els grans projectes que generen una gran quantitat de trànsit web i flux d’informació es beneficiaran de la contractació d’un hosting dedicat, ja que disposaran de la totalitat dels recursos de la màquina per a poder satisfer aquesta gran demanda que es genera.

Podem posar com a exemple d’empreses que contractin aquest tipus de servidors a e-commerce de gran èxit que tinguin molt trànsit web, rebent moltes peticions i fent moltes vendes. Amb un servidor dedicat garanteixen que el servei de la botiga online sigui sempre estable, independentment dels pics de càrrega que rebi.

Personalització de les configuracions

Alguns projectes web necessiten unes certes configuracions especials o instal·lacions de software específiques en el servidor per a poder funcionar de manera apropiada. En els casos que aquestes opcions no estiguin disponibles per a poder dur-se a terme, o no són compatibles en un hosting compartit, necessitarem un hosting dedicat.

Un exemple d’aquesta mena de servidors són les webs d’entitats bancàries que requereixen un control total del servidor i de configuracions i instal·lacions de seguretat pròpies per a poder garantir els seus serveis.

 

Hem vist què és un hosting dedicat i per què és interessant contractar-ho en determinats casos. Tot i l’alt preu d’aquesta mena d’allotjament web, els beneficis que s’obtenen els fan necessaris per a uns certs projectes on hi ha un gran moviment d’informació, un flux elevat de visitants o es requereixen canvis específics en la configuració o programari del servidor.

 

 

 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos