22 setembre, 2023
servicios gestionados

Què són els Serveis gestionats?: Descobreix els seus beneficis

En l’era digital actual, on les xarxes empresarials són vitals per al funcionament i el creixement de les organitzacions, comptar amb una gestió eficient i confiable de la xarxa s’ha convertit en una prioritat per als CTO(Chief Technology Officers) i les empreses en general. En resposta a aquesta creixent demanda, els serveis gestionats han sorgit com una solució integral per optimitzar i supervisar les xarxes empresarials. Aquest article se centrarà a explorar els beneficis clau que els serveis gestionats ofereixen en la gestió de xarxes, incloent-hi la supervisió i resolució de problemes de xarxa, l’administració de firewalls i polítiques de seguretat, l’optimització del rendiment de la xarxa i la planificació de la capacitat.

1.Supervisió i resolució de problemes de xarxa

Un dels majors desafiaments en la gestió de xarxes empresarials és la identificació i resolució de problemes de manera oportuna. Els serveis gestionats proporcionen una supervisió contínua de la xarxa, monitorant el trànsit, el rendiment i la seguretat. Això permet la detecció primerenca de problemes, cosa que ajuda a minimitzar el temps d’inactivitat i a garantir un funcionament sense problemes de la xarxa.

A més, els proveïdors de serveis gestionats compten amb experts en xarxes que estan capacitats per resoldre ràpidament qualsevol problema que sorgeixi, cosa que allibera els equips interns de TI per enfocar-se en altres prioritats estratègiques. 

La supervisió proactiva de la xarxa inclou el monitoratge de paràmetres clau, com l’ample de banda, la utilització de recursos, la latència i la disponibilitat. Això permet identificar colls d’ampolla, punts de falla i possibles problemes de seguretat. Amb una supervisió constant, els proveïdors de serveis gestionats poden implementar mesures preventives i correctives de manera primerenca, evitant interrupcions costoses i minimitzant l’impacte en les operacions. 

A més, els serveis gestionats ofereixen un enfocament proactiu per a la resolució de problemes de xarxa. Els experts en xarxes dels proveïdors de serveis compten amb eines i coneixements especialitzats per analitzar i solucionar els problemes de manera eficient. Això redueix el temps de resolució, minimitza els temps d’inactivitat i millora la satisfacció de l’usuari final. 

2.Administració de firewalls i polítiques de seguretat

La seguretat de la xarxa és fonamental per protegir les dades empresarials confidencials i prevenir amenaces cibernètiques. Els serveis gestionats ofereixen una administració proactiva de firewalls i polítiques de seguretat, assegurant que les xarxes estiguin degudament protegides contra accessos no autoritzats i atacs maliciosos.  

Els proveïdors de serveis gestionats implementen i actualitzen regularment les polítiques de seguretat per adaptar-se a les últimes amenaces i complir amb els estàndards de compliment. Realitzen anàlisis de vulnerabilitat per identificar possibles bretxes en la seguretat i prenen mesures correctives per mitigar els riscos. A més, supervisen els registres de seguretat a la recerca d’activitats sospitoses i apliquen la seguretat de manera oportuna. 

L’administració de firewalls i polítiques de seguretat per part de professionals especialitzats garanteix un enfocament integral i proactiu per protegir la xarxa empresarial. Això ajuda a prevenir atacs cibernètics, minimitza el risc de filtració de dades i reforça la confiança dels clients i socis comercials en la seguretat de l’organització. 

3.Optimització del rendiment de la xarxa

El rendiment de la xarxa té un impacte directe en la productivitat i l’eficiència operativa d’una empresa. Els serveis gestionats s’enfoquen a optimitzar el rendiment de la xarxa mitjançant la gestió d’ample de banda, la configuració d’enrutadors i commutadors, i la implementació de tecnologies com Quality of Service (QoS). 

Els proveïdors de serveis gestionats analitzen el trànsit de la xarxa per identificar patrons d’ús i pics de demanda. Utilitzen aquesta informació per ajustar l’assignació d’ample de banda i prioritzar aplicacions crítiques. Això ajuda a minimitzar la congestió de la xarxa, optimitzar el lliurament de dades i millorar l’experiència de l’usuari final. 

A més, els serveis gestionats s’encarreguen de la configuració i el manteniment dels dispositius de xarxa, com enrutadors i commutadors. Això assegura que els components de la xarxa estiguin configurats de manera òptima i s’ajustin a les necessitats específiques de l’empresa. Els experts en xarxes dels proveïdors de serveis gestionats també realitzen proves de rendiment i monitoratge continu per identificar possibles punts de millora i optimitzar el rendiment de la xarxa. 

4.Planificació de capacitat

Una planificació adequada de la capacitat de la xarxa és essencial per satisfer les necessitats actuals i futures d’una empresa en termes de creixement i escalabilitat. Els serveis gestionats fan un seguiment de l’ús de la xarxa i analitzen les tendències per identificar els punts crítics i les àrees que requereixen una expansió o actualització. 

Els proveïdors de serveis gestionats treballen en estreta col·laboració amb les empreses per comprendre els seus objectius de creixement i determinar les necessitats de capacitat de la xarxa. Utilitzant eines de monitoratge avançades i anàlisis de dades, poden predir les necessitats futures de capacitat i recomanar solucions escalables. Això ajuda a evitar problemes de rendiment relacionats amb la falta de capacitat, reduint els temps d’inactivitat i els costos associats. 

A més, els serveis gestionats també ofereixen assessorament estratègic en termes d’infraestructura de xarxa, ajudant les empreses a prendre decisions informades sobre inversions en tecnologia i actualitzacions de xarxa. Això permet una planificació proactiva i una implementació ordenada de solucions de xarxa que donin suport a les necessitats comercials a llarg termini. 

Conclusió

Els serveis gestionats ofereixen una solució integral per a la gestió de xarxes empresarials, brindant beneficis significatius en termes de supervisió i resolució de problemes de xarxa, administració de firewalls i polítiques de seguretat, optimització del rendiment de la xarxa i planificació de capacitat.

En confiar en experts externs, les organitzacions poden garantir una gestió eficient i confiable de les seves xarxes, alliberant recursos interns i permetent als equips de TI enfocar-se en activitats estratègiques clau. En última instància, els serveis gestionats són una inversió valuosa per a les empreses. 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos