8 abril, 2021
Diferenciar_soluciones_cloud

Com diferenciar les diferents solucions cloud

A l’hora de contractar serveis en el núvol els preus varien de forma significativa depenent del tipus de solució. Els tipus d’infraestructures, la seva gestió, l’assessorament per al disseny de l’arquitectura, el suport 24/7, o les certificacions de qualitat i seguretat, són alguns dels factors que incideixen de manera directa en les tarifes de serveis cloud.

Els proveïdors de serveis gestionats (MSP) són la solució ideal per a la gestió remota de la infraestructura TI i els sistemes informàtics d’una empresa. En externalitzar tots els serveis en el núvol amb un MSP, l’empresa pot concentrar-se en aquells processos que formen el core del seu negoci, i deixar en mans de professionals qualificats totes les operacions i incidències relacionades amb TI.

A continuació, veurem les diferents solucions cloud que poden contractar-se, així com els serveis associats a aquestes.

Quins són els diferents serveis en el núvol

El cloud per a empreses és un servei prioritari avui en dia per poder agilitzar el seu negoci, reduir els seus costos i estar preparats per reaccionar de forma immediata i eficient davant de qualsevol canvi o oportunitat de mercat.

Dins dels diferents serveis cloud les diferències existents es troben en la mateixa estructura del servei a contractar i els serveis associats a aquesta.

1. Diferències en la pròpia estructura

Hi ha diferents tipus d’arquitectures cloud i diferents formes d’implementar-les. Podem diferenciar els serveis en el núvol segons una sèrie de factors.

Tipus d’infraestructura

El tipus d’infraestructura contractada difereix segons l’ús que es vagi a fer d’aquesta. Podem diferenciar els següents tipus d’infraestructura:

  • IaaS (Infrastructure as a service). Es tracta de la capa més profunda del núvol i s’utilitza per a la creació de sistemes operatius i hardwares virtuals, entre altres usos. Amb aquests serveis es construeixen ambients de treball on demand, on l’usuari pot accedir a múltiples funcions de forma senzilla.
  • SaaS (Software as a service). Potser la part més utilitzada dels serveis en el núvol, on es té accés a aplicacions que s’executen en un entorn virtual (com per exemple, solucions ERP i CRM, o gestors de correu electrònic).
  • PaaS (Platform as a service). Aquest tipus d’infraestructura utilitza la virtualització per oferir hardware virtual sobre el qual treballar en el núvol. Aquests serveis són útils per a despreocupar-se de la capacitat de servidor i altres aspectes que se solucionen en estar la infraestructura virtualitzada (s’aplica en el desenvolupament d’aplicacions, per exemple).

Instàncies preconfigurades vs. arquitectures autoescalables

Les estructures cloud poden estar preconfigurades on disposen d’una sèrie de paràmetres i configuracions preestablertes per cobrir les necessitats del projecte. Aquest tipus de serveis pot ser ampliat posteriorment quan es necessiti ampliar la seva capacitat.

Per la seva banda, les arquitectures autoescalables són capaços de detectar les necessitats de forma intel·ligent i procedir a escalar els serveis per poder satisfer la demanda actual de servei. Aquest tipus d’infraestructures avançades tenen un major cost.

Redundància geogràfica

Una estructura amb redundància geogràfica ofereix un millor servei a escala global en disposar de servidors repartits en centres de dades en diferents parts de món. Entre els beneficis d’aquest tipus d’estructures podem destacar un millor rendiment, una alta disponibilitat, possibilitat d’equilibrar càrregues de trànsit o recuperació davant esdeveniments catastròfics.

2. Diferències en el servei associat

Els beneficis de les solucions cloud venen moltes vegades units als serveis associats a aquestes. Aquests serveis extres aporten valor i permeten treure el màxim rendiment dels serveis al núvol contractats.

Alguns dels serveis cloud associats que se solen contractar són:

Configuracions a mesura i suport en el disseny d’arquitectura

Determinar la configuració del servei cloud apropiat per a un projecte, així com dissenyar l’arquitectura necessària, és un procés complex que requereix coneixements i experiència. Comptar amb el suport d’un arquitecte de solucions cloud és fonamental per poder seleccionar el millor servei i treure-li el màxim partit.

Sistemes de backups i recuperació de desastres

Disposar de còpies de seguretat automatitzades, periòdiques i replicades en diferents servidors, així com sistemes per a recuperació ràpida davant de desastres, són dos aspectes molt importants per a qualsevol empresa que contracta serveis cloud.

És tan important fer backups, com verificar periòdicament que s’estiguin fent correctament. També caldrà valorar si els backups es fan en el mateix data center (CPD) o en un altre diferent per incrementar el nivell de seguretat.

Deixar en mans de professionals la responsabilitat dels respatllers i la recuperació de backups, és la millor solució per garantir la continuïtat del negoci i poder estar tranquils que, davant qualsevol problema amb el servei, es disposa d’una forma ràpida i fiable de tornar a la normalitat.

Agent tècnic assignat

Els serveis cloud contractats solen ser part primordial per als diferents processos i tasques del negoci. Qualsevol incident, petició de servei o problema d’interrupció del servei pot ocasionar greus conseqüències a l’empresa.

Per això és habitual contractar un agent tècnic assignat per garantir que sempre personal qualificat i amb experiència estigui vetllant pel bon funcionament de la infraestructura i serveis.

Suport 24/7

El suport 24/7 és un dels serveis cloud més demandats per les empreses. Consisteix a rebre un suport continu, durant les vint hores del dia, els set dies de la setmana.

Qualsevol incidència o petició de servei pot ser atesa amb aquest servei, independentment de l’hora en què es produeixi. Fins i tot en les hores nocturnes, el servei cloud disposa de suport per si fos necessari intervenir per resoldre algun problema.

Certificacions de qualitat 

Quan es decideix contractar un servei cloud és important verificar els certificats de qualitat i seguretat que posseeix el proveïdor. Aquest tipus de certificacions són una garantia sobre el nivell de servei i de seguretat que ofereixen. Per exemple, si el proveïdor segueix les bones pràctiques en la gestió de TI (ITIL).

En Ilimit comptem amb la ISO 20000 (certificació de qualitat dels serveis de gestió i suport TI) i la 27001 (certificació de seguretat de la informació). A més, tot el personal compta amb la certificació d’ITIL.

Altres serveis associats

Hi ha altres serveis associats a una solució cloud que són molt interessants per a les empreses com la gestió d’escriptoris remots, la instal·lació de tallafocs, xarxes privades virtuals (VPN), gestió de canvis evolutius o propostes de millora en la configuració i l’arquitectura, entre altres.

Els diferents tipus de solucions cloud i els seus serveis associats marquen les tarifes que han d’abonar-per contractar els seus serveis. Depenent del tipus d’empresa, necessitarà un tipus o un altre d’infraestructura, nivell de seguretat i serveis extres. Per exemple, una botiga en línia requereix suport 24/7 perquè poden generar vendes en qualsevol moment del dia, i qualsevol interrupció del servei pot ocasionar pèrdues (vendes que no es produeixen i clients que abandonen la plataforma a la recerca d’una alternativa).

 

Bon profit!

Treballem fins i tot a l'hora de sopar. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos