11 gener, 2021
Externalitzar backups al Cloud a l'empresa

 

Importància d’externalitzar backups al Cloud a l’empresa

Un dels assumptes que més preocupa a les empreses avui en dia és la seguretat, de manera que prioritzen la implantació de sistemes que permetin estar coberts davant atacs externs, pèrdues d’informació i altres incidents relacionats amb les seves dades i sistemes que puguin ocasionar interrupcions en els seus processos de negoci.

En aquest entorn, el buckup d’empresa és una necessitat per així poder garantir que davant qualsevol problema que afecti la informació o als sistemes del negoci, es pugui realitzar una recuperació ràpida i eficient, que minimitzi les pèrdues i períodes d’inactivitat.

A continuació veurem quina importància té crear còpies de seguretat a l’empresa i com fer backups al cloud és la millor solució per a poder garantir la seva seguretat i recuperació en cas de necessitat.

Backup, què és

Realitzar un backup consisteix a fer una còpia de seguretat a major o menor escala per aconseguir disposar una garantia en cas que les dades es vegin compromesos d’alguna manera (pèrdua, robatori o corrupció). El backup és un procés ineludible que totes les empreses han de realitzar per poder assegurar i recuperar la vostra informació, garantint així la continuïtat del negoci.

Amb un servei de backup al cloud es poden fer còpies de seguretat i la seva recuperació, tant de dades com de servidors, bases de dades o estacions de treball. El procés de restauració de les còpies de seguretat es realitza de forma senzilla, ràpida i segura, per tal d’aconseguir minimitzar el temps de possible inactivitat del negoci.

Què és l’externalització de backups al Cloud

A l’hora de gestionar una empresa, pot sorgir el dubte sobre quina importància té crear còpies de seguretat de forma externa: en fer còpies de seguretat en el núvol s’independitza el procés de còpia de seguretat dels dispositius d’emmagatzematge de l’empresa, guardant la informació en servidors externs d’un proveïdor d’emmagatzematge cloud. D’aquesta manera s’aconsegueix un major grau de seguretat, ja que no queda afectada la còpia de seguretat en cas que algun problema sorgeixi en els sistemes informàtics i d’emmagatzematge propis, com pot ser una infecció de malware o un ciberatac. Per aquesta raó, l’externalització de les còpies de seguretat d’empresa és una de les mesures més importants de ciberseguretat.

Per què és important externalitzar les còpies de seguretat

El backup empresarial és una de les prioritats de totes les empreses que vulguin garantir la continuïtat del seu negoci avui en dia. La gran dependència de la tecnologia i l’enorme importància de les dades per a qualsevol empresa en l’actualitat, fan que utilitzar un sistema de backup al núvol sigui necessari per assegurar el funcionament dels diferents processos de negoci.

Externalitzar les còpies de seguretat utilitzant un proveïdor cloud és important principalment per:

Protecció davant infeccions de malware

Avui dia els ciberdelinqüents utilitzen sofisticats programes maliciosos per a infectar sistemes i ordinadors per tal de robar informació (com dades bancàries i credencials d’usuaris) o fer que funcionin de forma defectuosa.

Infeccions per ransomware, on s’encripten els arxius i es demana un rescat per desencriptar-los, estan ocasionant greus pèrdues i períodes d’inactivitat de moltes empreses. Si els negocis disposen només de backup local, la còpia de seguretat també es veurà afectada pel ransomware, deixant a l’empresa en una situació molt delicada.

Amb un sistema de backup en el núvol, qualsevol problema amb malware o virus que afecti els sistemes de l’empresa, i no afectarà les còpies que es trobin emmagatzemades en servidors externs.

Evitar pèrdues per desastres naturals

Els desastres i accidents naturals que poden produir-se, com incendis o inundacions, poden fer que les còpies de seguretat locals es perdin. Disposar de backup en cloud garanteix que, si es produeix una situació desastrosa que danyi els dispositius d’emmagatzematge locals, sempre es disposarà d’una còpia de seguretat externa per poder recuperar-la.

Reduir els errors

En externalitzar el backup d’una empresa s’automatitzarà tot el procés relacionat amb la realització de les còpies de seguretat, eliminant el component humà, que és el principal causant de problemes relacionats amb les còpies de seguretat (com oblits a l’hora d’executar el backup).

Un sistema de backup al cloud permet reduir o eliminar els errors habituals que es produeixen en realitzar les còpies de seguretat de forma manual.

Recuperació ràpida i eficient

Els sistemes cloud de backup permeten recuperar qualsevol situació on les dades o aplicacions s’han vist compromesos. De forma ràpida i eficient es pot restaurar la còpia de seguretat en el núvol o recuperar els sistemes de l’empresa en servidors remots, per poder donar continuïtat al negoci i evitar períodes d’inactivitat.

Garantir el backup

En externalitzar còpies de seguretat en el núvol es pot complir la regla de l’3-2-1 per tenir diverses còpies de seguretat distribuïdes. Aquesta regla d’ús estès per emmagatzemar amb major grau de seguretat les dades d’una empresa indica que cal guardar a l’almenys tres còpies de seguretat de les dades, utilitzant per a ells dos suports diferents, i allotjant la tercera còpia en lloc físic diferent (en aquest cas en el cloud).

Reducció de costos

La contractació d’un servei d’emmagatzematge cloud repercuteix en una reducció de costos per a l’empresa, que li permet incrementar la seva rendibilitat i competitivitat.

El proveïdor cloud serà l’encarregat de proporcionar els dispositius i sistemes d’emmagatzematge, els sistemes de seguretat, el manteniment i les actualitzacions. Per tant, l’empresa no haurà de fer-se càrrec de tot aquest cost relacionat amb el backup, limitant-se a pagar una quota prefixada pel servei d’emmagatzematge en el núvol.

Còpies de seguretat gestionades

El monitoratge de les còpies de seguretat és vital per garantir que es realitzin de forma correcta i en els temps fixats. A més, serveix per poder reaccionar de manera immediata si es produeix algun problema a l’hora d’executar el backup (per exemple, amb alertes en temps real que indiquin sobre algun problema o incidència).

 

La seguretat informàtica és un element clau que cada vegada té més rellevància en les estratègies de les empreses, i els sistemes de backups en el núvol són una de les millors eines per garantir la seguretat de les dades i els sistemes.

 

Bon profit!

A l'hora de dinar també hi som. Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem en el que necessitis.
Contáctanos